Om

Traditioner


Klubben blev stiftet den 22. november 1922.

 

Klubben har åbent hele året og spiller mandag aften fra kl 19.30 i Kultur og fritidscentret, Frederiksvej 27, 1. 4180 Sorø.

 

Kontingentet udgør for seniorer (fra 18 år) kr. 800 pr. år, for juniorer kr. 500 kr/år og pensionister 600 kr/år. Du bliver samtidig medlem af Dansk Skakunion og vil få tilsendt deres medlemsblad - Skakbladet.

Kontingent indbetales på Mobile Pay Box 7734EZ eller 

 

Klubben arrangerer i september/oktober byturnering - normalt over 4 mandage - med 2 halvtimes partier pr. aften. Byturneringen er åben for alle - man behøver ikke at være medlem af en skakklub.

 

Herefter arrangeres en lukket klubturnering normalt med 7 runder med almindelig betænkningstid - dvs. 2 timer til hver.

 

En weekend i februar arrangeres Absalon EMT-turnering, der også er for skakspillere fra andre klubber.

 

Sideløbende deltager klubben med hold i holdturneringen under 2. hovedkreds.

 

En mandag i julemåneden holder klubben juleafslutning med gløgg og æbleskiver hvor der julehygges.

 

I april måned afholder klubben generalforsamling og det er med pizza inden generalforsamlingen.


Klubbens vedtægterLove for Sorø skakklub


§ 1. Klubbens navn er Sorø Skakklub og er hjemmehørende i Sorø kommune.


Den har til formål at fremme interessen for og kendskabet til skakspillet.


Til dette formål tilvejebringer klubben fornødent spillemateriale, foranstalter regelmæssige spilleaftener, afholder turneringer og venskabelige kampe.


§ 2. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender og er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal.


Klubben afholder en årlig ordinær generalforsamling i april måned med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent


2. Beretning


3. Regnskab


4. Budget og fastsættelse af kontingent


5. Indkomne forslag


6. Valg af


a) bestyrelsesmedlemmer


b) bestyrelsessuppleanter


c) 1 revisor


d) 1 revisorsuppleant


7. Eventuelt


Generalforsamlingen indvarsles mindst 14 dage forud.


Eventuelle forslag skal skriftligt indleveres til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.§ 3. Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer; herunder formand, kasserer og materialeforvalter.

 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen og afgår efter tur, således at der på lige årstal vælges 1 medlemmer og på ulige årstal vælges 2 medlemmer.

 

Afstemningen er skriftlig.

 

Ved valg afgives højst et antal stemmer svarende til personer på valg.

 


§ 4. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsesmøder afholdes iøvrigt, når formanden finder det nødvendigt, eller når medlemmer af bestyrelsen forlanger det. Bestyrelsen leder klubbens drift og turneringer og afgør op- og nedrykningsspørgsmål samt nyindmeldte medlemmers placering i turneringsklasserne.


Ved afstemning i bestyrelsen er simpel majoritet gældende.


§ 5. Formanden repræsenterer klubben og leder dens virksomhed i overensstemmelse med lovene og efter generalforsamlingens og bestyrelsens beslutninger. Han er berettiget til at handle på bestyrelsens vegne i sager, der ikke tåler udsættelse, men må i så fald snarest forelægge disse for bestyrelsen.


§ 6. Regnskabsåret går fra 1. april til den 31. marts.


§ 7. Kontingentet, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen, opkræves kvartalsvis og er forfaldent til betaling den første spilledag i kvartalet.


Intet medlem må være  mere end 2 kvartaler i restance og undlader et medlem efter denne frist trods skriftlig påmindelse at betale, bliver vedkommende slettet af klubben.


Ved sygdom, arbejdsløshed eller lignende kan bestyrelsen dispensere fra ovenstående.


§ 8. Alt andet spil end skak er ikke tilladt i spillelokalet på de ordinære spilleaftener.


§ 9. Bestyrelsen kan idømme en spiller karantæne på grund af usportslig optræden, dog ikke længere end til næste generalforsamling.


§ 10. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med 14 dages varsel af bestyrelsen enten på egen foranledning, eller hvis 1/3 af medlemmerne kræver det. I sidstnævnte tilfælde skal ønsket om indkaldelse gives til formanden med skriftlig angivelse af grunden, og indkaldelsen skal da ske inden 3 uger fra den dag, kravet om indkaldelse er indgivet.


§ 11. Lovændringer vedtages på en generalforsamling med 2/3 af de indgivne stemmer. Ved alle øvrige afstemninger er simpel majoritet gældende.


§ 12. Klubben kan ikke opløses, så længe den består af mindst 7 medlemmer. I tilfælde af opløsning deponeres klubbens spillemateriale og formue, indtil en ny "Sorø Skakklub" oprettes.


----------------------


§ 10 jubilæumsfond udgår og de følgende § omnummereres (2006)


note til § 3 :  Ændret fra 5 til 3 bestyrelsesmedlemmer. Ændringen er trådt I kraft pr. November 2016.