Om

Traditioner


Klubben blev stiftet den 22. november 1922.

 

Klubben har åbent hele året og spiller mandag aften fra kl 19.30 i Kultur og fritidscentret, Frederiksvej 27, 1. 4180 Sorø.

 

Kontingentet udgør for seniorer (fra 18 år) kr. 187,50 pr. kvartal, for juniorer kr. 110,00 og pensionister kr. 137,50 pr. kvartal. Du bliver samtidig medlem af Dansk Skakunion og vil få tilsendt deres medlemsblad - Skakbladet.

 

Klubben arrangerer i september/oktober byturnering - normalt over 4 mandage - med 2 halvtimes partier pr. aften. Byturneringen er åben for alle - man behøver ikke at være medlem af en skakklub.

 

Herefter arrangeres en lukket klubturnering normalt med 7 runder med almindelig betænkningstid - dvs. 2 timer til hver.

 

En weekend i februar arrangeres Absalon EMT-turnering, der også er for skakspillere fra andre klubber.

 

Sideløbende deltager klubben med hold i holdturneringen under 2. hovedkreds.

 

En mandag i julemåneden holder klubben juleafslutning med gløgg og æbleskiver hvor der julehygges.

 

I april måned afholder klubben generalforsamling og det er med pizza inden generalforsamlingen.


Klubbens vedtægterLove for Sorø skakklub


§ 1. Klubbens navn er Sorø Skakklub og er hjemmehørende i Sorø kommune.


Den har til formål at fremme interessen for og kendskabet til skakspillet.


Til dette formål tilvejebringer klubben fornødent spillemateriale, foranstalter regelmæssige spilleaftener, afholder turneringer og venskabelige kampe.


§ 2. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender og er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal.


Klubben afholder en årlig ordinær generalforsamling i april måned med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent


2. Beretning


3. Regnskab


4. Budget og fastsættelse af kontingent


5. Indkomne forslag


6. Valg af


a) bestyrelsesmedlemmer


b) bestyrelsessuppleanter


c) 1 revisor


d) 1 revisorsuppleant


7. Eventuelt


Generalforsamlingen indvarsles mindst 14 dage forud.


Eventuelle forslag skal skriftligt indleveres til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.§ 3. Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer; herunder formand, kasserer og materialeforvalter.

 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen og afgår efter tur, således at der på lige årstal vælges 1 medlemmer og på ulige årstal vælges 2 medlemmer.

 

Afstemningen er skriftlig.

 

Ved valg afgives højst et antal stemmer svarende til personer på valg.

 


§ 4. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsesmøder afholdes iøvrigt, når formanden finder det nødvendigt, eller når medlemmer af bestyrelsen forlanger det. Bestyrelsen leder klubbens drift og turneringer og afgør op- og nedrykningsspørgsmål samt nyindmeldte medlemmers placering i turneringsklasserne.


Ved afstemning i bestyrelsen er simpel majoritet gældende.


§ 5. Formanden repræsenterer klubben og leder dens virksomhed i overensstemmelse med lovene og efter generalforsamlingens og bestyrelsens beslutninger. Han er berettiget til at handle på bestyrelsens vegne i sager, der ikke tåler udsættelse, men må i så fald snarest forelægge disse for bestyrelsen.


§ 6. Regnskabsåret går fra 1. april til den 31. marts.


§ 7. Kontingentet, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen, opkræves kvartalsvis og er forfaldent til betaling den første spilledag i kvartalet.


Intet medlem må være  mere end 2 kvartaler i restance og undlader et medlem efter denne frist trods skriftlig påmindelse at betale, bliver vedkommende slettet af klubben.


Ved sygdom, arbejdsløshed eller lignende kan bestyrelsen dispensere fra ovenstående.


§ 8. Alt andet spil end skak er ikke tilladt i spillelokalet på de ordinære spilleaftener.


§ 9. Bestyrelsen kan idømme en spiller karantæne på grund af usportslig optræden, dog ikke længere end til næste generalforsamling.


§ 10. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med 14 dages varsel af bestyrelsen enten på egen foranledning, eller hvis 1/3 af medlemmerne kræver det. I sidstnævnte tilfælde skal ønsket om indkaldelse gives til formanden med skriftlig angivelse af grunden, og indkaldelsen skal da ske inden 3 uger fra den dag, kravet om indkaldelse er indgivet.


§ 11. Lovændringer vedtages på en generalforsamling med 2/3 af de indgivne stemmer. Ved alle øvrige afstemninger er simpel majoritet gældende.


§ 12. Klubben kan ikke opløses, så længe den består af mindst 7 medlemmer. I tilfælde af opløsning deponeres klubbens spillemateriale og formue, indtil en ny "Sorø Skakklub" oprettes.


----------------------


§ 10 jubilæumsfond udgår og de følgende § omnummereres (2006)


note til § 3 :  Ændret fra 5 til 3 bestyrelsesmedlemmer. Ændringen er trådt I kraft pr. November 2016.