Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020:


REFERAT AF GENERALFORSAMLING I SORØ SKAKKLUB


TID: 29. juni 2020 kl. 19:30

STED: Frederiksvej 27

TIL STEDE: Curt, Dan, Jeppe, Daniel og Erling

REFERENT: Erlingdagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Regnskab
4) Budget og fastsættelse af kontingent
5) Indkomne forslag
6) Valg
a. Bestyrelsesmedlemmer Curt Christensen er på valg og modtager ikke genvalg
b. 2 bestyrelsessuppleanter Jeppe Høj er på valg. 1 mere vælges
c. 1 revisor Jeppe Høj er på valg
d. 1 revisorsuppleant Jan Pedersen er på valg
7) Eventuelt


Deltagere i mødet: Curt, Dan, Jeppe, Daniel og Erling


Ad 1)
Erling blev valgt som referent og dirigent, og noterede at mødet var rettidigt indkaldt og generalforsamlingen var beslutningsdygtig.


Ad 2)
Den afgående formands beretning indsat som bilag A.
Generalforsamlingen takkede afgående formand for et mangeårigt, godt formandskab og en god beretning, som generalforsamlingen satte pris på.


Ad 3)
Regnskabet for perioden 02.04.2019-01.04.2020 indsat som bilag B.
Regnskabet er udarbejdet af kasserer og godkendt af revisor. Regnskabet blev præsenteret af kassereren.
Året viser såvel lavere indtægter som udgifter i forhold til foregående år, hvilket primært skyldes at Absalon turneringen måtte aflyses pga myndighedspåbud i forbindelse med Covid19-pandemien. Underskuddet er mindre end foregående regnskabsår.
Ved omlægning af bankkonti omkring afslutning af årsregnskab har et beløb i en periode været anbragt på kassererens private bankkonto af praktiske årsager. På generalforsamlingen blev dokumentation for
behørig tilbagebetaling efter regnskabsårets afslutning fremlagt. Hverken revisor eller generalforsamling fandt i den forbindelse anledning til påtale.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.


Ad 4)
Budget for regnskabsåret 20/21 fremlagt af kasserer blev vedtaget (fremgår ligeledes af bilag B). Budgettet forudsætter højere kontingentindbetalinger end de foregående to regnskabsår. For at komme dette i møde og reducere udhulningen af kapitalreserven blev følgende kontingentsatser vedtaget for sæsonen 20/21:
Juniorer: DKK 500 / år
Pensionister: DKK 600 / år
Øvrige medlemmer: DKK 800 / år


Ad 5)
Der var ikke indkommet forslag til dette punkt.


Ad 6)
a. Jeppe stillede op som ny bestyrelsesformand og blev enstemmigt valgt
b. Erling blev valgt som ny bestyrelsessuppleant
c. Erling blev valgt som ny revisor
d. Jan blev genvalgt som revisorsuppleant


Ad 7)
Ingen emner blev drøftet under Eventuelt.ad 2).

Formandens Beretning:

Beretning for Sorø Skakklub 2020

 

Den sidste beretning fra min side, da jeg har valgt at træde ud af bestyrelsen. Så næste år er der en ny der overtager dette hverv.

Det seneste år har igen rent medlemsmæssigt været for nedadgående. Vi er nu kun 9 medlemmer.

Ved seneste ordinære generalforsamling fik vi igen samlet en god 3-mands bestyrelse med ideer til en lidt haltende klub rent medlemsmæssigt.

 

Bymesterskabet havde vi ikke i år pga. for få tilmeldinger.

 

Næste faste punkt på skaksæsonen var holdturneringen. Vi havde fået muligheden for en oprykningskamp om en tur i A-rækken, og jeg forhørte mig hos de tidligere medlemmer, Ernst og Jørgen om de ville stille op og hjælpe. Det var der desværre ikke mulighed for af forskellige årsager, og vi valgte så at sige at med de få medlemmer vi har, ville det ikke give mening at samle et 8-mands hold. Derfor tilmeldte vi to 4-mands hold i år. Et i B-rækken og et i C-rækken.

 

Vi startede fint med at vinde over Nykøbing S. og spille lige op med Dianalund 3. Derefter blev det til 2 nederlag mod de to bedste hold i rækken, Dragsholm og Korsør 1. Lidt ære blev der reddet af Daniel, Jeppe og mig selv. Derefter en uafgjort med Holbæk, og så blev det til store stryg af et noget underratet hold fra Korsør 2. Til gengæld sluttede vi fint af med sejr over Dianalunds 2. hold. den 11/3 hvor Mette Frederiksen holdt pressemødet om total nedlukning af landet. Det har betydet, at alle skakaktiviteter blev udsat eller aflyst. Fx er holdturneringen endnu ikke afsluttet og derfor heller ikke indberettet. Sidste runde i Mesterrækken er foreløbig berammet til at skulle afvikles 16/8 afhængig af Corona-situationen. Netop derfor er Daniels kæmpe rating-stigning endnu ikke registreret. Det ser dog ud som om at Daniel bliver ny på 1. brættet næste år.

Holdet endte på en 6. plads og topscorer var Daniel med imponerende 100%. 3 af 3 mulige! Samlet set en ratinggevinst i holdturneringen på 408 point. Så det ender formentlig med et tal omkring 1700!!!

 

  1. holdet kom i en række med Præstø 4 og to Køge-hold. De to hold fra Køge tog sig som forventet af topplaceringerne, og vi havde som udgangspunkt ikke den store rolle at spille, udover lidt spiltræning. Men spillerne hev sig op og lavede faktisk ca. 4,5 point over forventet score. Det endte med en 3. plads.

Kampene blev gennemført som 3 stævner med dobbelt runde pr. gang. Her var topscorerne Daniel, Jan og Jacob i nævnte rækkefølge.

 

20-22 marts skulle vi for 9. gang have afholdt vores EMT-turnering, Absalon. Den måtte desværre aflyses pga. Coronasituationen. Ret ærgerligt da vi 14 dage før havde 22 tilmeldte til turneringen. 9. udgave må i stedet afholdes næste år.

 

Det seneste år har egentlig været ganske fornøjeligt, selv om vi ikke har været så mange. Det næste år håber jeg på at vi får flere nye medlemmer, så vi får nogle flere nye ansigter om mandagen, og evt. også kunne lave nogle flere små turneringer.

 

Daniel skal lige endnu en gang nævnes da han har repræsenteret klubben rigtig fint ved turneringer i Skovbo og i Køge med både præmier og ratinggevinster.

Her til slut vil jeg blot anmode om at alle kommer til klubaftnerne, hvis det er muligt.

 

Til sidst en tak til Jan for det store arbejde med at holde hjemmesiden ajour. Og tak til Dan for at have styr på klubbens finanser.