Generalforsamling2013

Generalforsamling 2013 - Referat:


REFERAT AF GENERALFORSAMLING I SORØ SKAKKLUB


TID: 22. april 2013

STED: Frederiksvej 27

TIL STEDE: Benjamin, Bjarke, Curt, Dan, Ernst, Lars, Malik, Michael, Richard, Steiner, Thomas

                     (Leif med observatør-rolle)

REFERENT: Lars


1. Ernst blev valgt som dirigent, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.


2. Formanden fremførte sin beretning, der derefter blev godkendt. Beretningen vil blive offentliggjort på denne hjemmeside.


3. Dan gennemgik det uddelte regnskab, der derefter blev godkendt.


4. Dan gennemgik det uddelte budget samt et forslag til kontingentforhøjelse. Efter en del debat vedtog forsamlingen en  kontingentforhøjelse, der var cirka halvdelen af den foreslåede. Næste års kontingent bliver: Senior/ junior/ pensionist: 750kr/440kr/550kr. Budgettet blev godkendt.


Der var under punktet en del diskussion angående presse - se nedenfor under punkt 7. 


5. Indkomne forslag: Intet blev diskuteret under dette punkt. da evt. fusionsplaner var placeret under punkt 7 "Eventuelt".


6. Valg til bestyrelse mv:

Ernst og Curt blev genvalgt til bestyrelsen.

Som bestyrelsessuppleanter blev Michael genvalgt og Benjamin erstatter Kenneth, der er udmeldt.

Richard blev genvalgt som revisor og Thomas som revisorsuppleant.


7. "Eventuelt":

Man diskuterede retningslinjer for fremtidigt samarbejde med naboklubberne Ringsted og Dianalund, idet Ringsted Skakklub havde sendt Curt et forslag om klubfusion. Der var forskellige synspunkter, men forsamlingen endte med at give den ny bestyrelse følgende anbefalinger:

7.1: Der er ikke stemning for en egentlig fusion med naboklubberne, men derimod for samarbejde, herunder specielt skabelse af fælles turneringer - det kunne være en egentlig fælles klubturnering eller forskellige slags et-aftens-turneringer.

7.2 (fra punkt 4): Bestyrelsen bør arbejde på at skaffe nye medlemmer. Et initiativ bør være at øge pressedækningen af klubben.


NY BESTYRELSE:


Efter generalforsamligen fordelte den  ny bestyrelse rollerne:

Curt (formand), Malik (næstformand og juniorunderviser), Dan (kasserer), Ernst (sekretær), Lars (materiale- og web-forvalter).