Generalforsamling2014

Generalforsamling 2014 - Referat:


REFERAT AF GENERALFORSAMLING I SORØ SKAKKLUB


TID: 28. april 2014

STED: Frederiksvej 27


Deltagere: Steinar, Curt, Lars, Benjamin, Dan, Malik & Ernst (referent)


Dagsorden:

1)      Valg af dirigent

2)      Formandens beretning

3)      Regnskab

4)      Budget og fastsættelse af kontingent.

5)      Indkomne forslag

6)      Valg

a)      Bestyrelsesmedlemmer

Malik Lindholdt, Lars Møller Olsen og Dan Christensen er på valg

b)      2 bestyrelsessuppleanter

Michael Neuks og Benjamin Vinder er på valg.

c)      1 revisor

Richard Roos er på valg

d)      1 revisorsuppleant

Thomas Rohde er på valg

7)    Eventuelt


Ad 1) - Valg af dirigent

Steinar blev valgt.


Ad 2) - Formandens beretning

Curt fremlagde årets gang i Sorø Skakklub, og beretningen blev enstemmigt godkendt. Curt sender beretningen separat til alle klubbens medlemmer, og Lars lægger den på hjemmesiden.


Ad 3 – Regnskab

Dan fremlagde regnskabet for perioden 1/4 2013 til 31/3 2014, der viser et overskud på 1.283,50 kr. Klubbens samlede formue pr. 31/3 2014 beløber sig til 55.217,75 kr.


Ad  4 - Budget og fastsættelse af kontingent.

Budgettet for 2014/2015 viser et overskud på 1.550 kr. Der blev derfor lagt op til, at kontingentet skulle være uændret i forhold til sidste år. Budget og kontingent blev enstemmigt vedtaget.


Ad 5 – Indkomne forslag

Bestyrelsen fremlagde følgende forslag til vedtægtsændringer jf. krav i Folkeoplysningsloven:


"Vedtægtsændringer skal varsles senest 4 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen har inden da afholdt møde, hvor den har diskuteret ordlyden i vedtægten, der skal ændres. Vedtægtsændringer vil derfor blive udsendt i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen."


 Forslaget blev godkendt med 7 stemmer for, 0 stemmer imod og 0 blanke stemmer.


Ad 6 – Valg

Malik, Lars og Dan alle genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.

Michael og Benjamin genvalgt som bestyrelsessuppleanter.

Richard genvalgt som revisor.

Ernst valgt som ny revisorsuppleant.


Ad 7 – Eventuelt

Dette års Absalon turnering blev aflyst pga. manglende tilmeldinger, hvilket kan skyldes flere ting, herunder at annoncen ikke kom på skak.dk. Der skal i det nye år arbejdes på gennemførsel af turneringen. Ernst fremlagde punktet.


Dan opfordrer alle klubbens medlemmer til at betale rettidigt.


Curt opfordrer alle interesserede til at melde sig til pokalskak, således Sorø Skakklub igen i år kan stille et hold. Arrangementet løber af stablen søndag d. 18/5 2014.


Curt fremlage nyt fra delegeretmødet i 2-HK.

qDen nye holdstruktur, hvor de 2 A-rækker sammenlægges til én række. De 4 bedste hold i hver A-række bliver den nye A-række, hvor Sorø 2 skal spille med.

qJan Ambirk fra Vordingborg Skakklub er ny webmaster i stedet for Jens Lundberg.


Steinar takkede for god ro og orden, og lukkede generelforsamlingen.
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig således:

Curt , formand

Dan, kasserer

Malik, næstformand og juniortræner

Lars, web redaktør

Ernst, sekretær